Department of Pharmacognosy

nitte
Dr. Santanu Saha

nitte
Dr. Divya Jyothi

nitte
Dr. Nimmy Kumar

nitte
Mrs. Rajisha K